Định đạng đề

Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2019, lần xem: 2506

          Theo nhiệm vụ được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giao xây dựng ngân hàng đề thi, Trường đã tổ chức xây dựng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ năm 2015 theo định dạng VSTEP Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi được xây dựng từ ngân hàng câu hỏi thi đáp ứng quy định tại Điều 12 của Quy chế này và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Trong đó:
         - Ngân hàng câu hỏi và đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3-5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được thẩm định theo quyết định thành lập hội đồng thẩm định số 6062/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         - Ngân hàng câu hỏi thi và đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 dành cho người lớn được thẩm định theo quyết định thành lập hội đồng thẩm định số 5923/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         - Ngoài ra, Nhà trường hiện nay đang phối hợp cùng Trung tâm Khảo thí quốc gia, Cục quản lý chất lượng trong công tác tổ chức thi, sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi hiện có của Trung tâm Khảo thí quốc gia. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình hoạt động, Nhà trường vẫn tiếp tục đầu tư nghiên cứu sản xuất các tiểu mục câu hỏi thi để bổ sung vào ngân hàng câu hỏi thi hiện nay của Nhà trường, góp phần khẳng định và nâng cao năng lực chuyên môn của Nhà trường trong lĩnh vực khảo thí ngoại ngữ nói riêng và các hoạt động khảo thí nói chung. Nhà trường vẫn tiếp tục xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực trong xây dựng đề thi, chấm nói chấm viết theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, góp phần làm phong phú ngân hàng câu hỏi thi cho Nhà trường và cho hệ thống nói chung

CÁC TIN LIÊN QUAN

post
VSTEP Audio

Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019